MR

De Medezeggenschapsraad (MR) overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, samenwerking met andere scholen en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. Over vele besluiten die het “Bestuur” of de schoolleiding willen nemen, moeten zij vooraf de MR om advies of instemming vragen.  De MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Het email adres van de MR is: mr@meesterwerk.asg.nl

De MR vergadert schooljaar 2018-2019 op de volgende data:

​24 september 2018
5 november 2018
17 december 2018
5 februari 2019
1 april 2019
27 mei 2019
25 juni 2019

Concept jaarverslag 2017/2018

MR jaarkalender 2018/2019

Notulen 24-9-2018

Notulen 05-11-2018

Agenda 17-12-2018